دومین جلسه آموزشی ضمن خدمت آموزگاران - 99/10/20

دومین جلسه آموزشی ضمن خدمت آموزگاران دبستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین ( ع) در سالن اجتماعات مرحوم یدالله متوسلیان برگزار گردید .

شورای مدیران و معاونین دبستان های پسرانه و دخترانه - 99/10/07

شورای مدیران و معاونین دبستان های پسرانه و دخترانه با دستور کار ذیل برگزار گردید .

1- بررسی نحوه ارزیابی نوبت اول

2- جمع بندی گزارش معاونین

3- بررسی تقویم اجرایی

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان - 99/10/01

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 1400-1399 در اتاق کنفرانس دبستان دخترانه برگزار گردید .