ارزیابی کارگاه های توانمندسازی والدین - 1400/1/7

در جلسه روز شنبه 1400/1/7 با حضور مدیران و مشاورین  و معاونین ، از روند برگزاری کارگاه ارزیابی بعمل آمد و در ادامه از مشاورین برگزار کننده کارگاه تجلیل شد .

پیام نوروزی مدیر و معاونین محترم دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)

پیام نوروزی

پیام نوروزی مدیر و معاونین محترم دبستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)

پیام نوروزی

شورای موسسه حضرت امام حسین (ع) - 99/12/25

شورای موسسه حضرت امام حسین (ع) با حضور عوامل دفتر مرکزی و مدیران و معاونین کلیه مدارس حضرت امام حسین (ع) با طرح موضوع " چشم انداز مدارس حضرت امام حسین (ع) در سال 1400 " در سالن اجتماعات مرحوم یدالله متوسلیان برگزار گردید .

شورای دبستان های دخترانه و پسرانه - 99/12/24

شورای دبستان های دخترانه و پسرانه حضرت امام حسین (ع) با دستور کار ذیل با حضور مدیران و معاونین برگزار گردید .

1- ارزیابی کلاس ها

2- ارائه برنامه های ویژه ایام نوروز