نفرات برتر مسابقات فرهنگی-هنری و ورزشی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)-دوره اول - سال تحصیلی 1400-99

نفرات برتر راه یافته به مرحله ناحیه در مسابقات فرهنگی-هنری و آموزشی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) - دوره اول

نفرات برتر مسابقات هوش برتر " کافه قند پهلو "

ارزیابی کارگاه های توانمندسازی والدین - 1400/1/7

در جلسه روز شنبه 1400/1/7 با حضور مدیران و مشاورین  و معاونین ، از روند برگزاری کارگاه ارزیابی بعمل آمد و در ادامه از مشاورین برگزار کننده کارگاه تجلیل شد .

پیام نوروزی مدیر و معاونین محترم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)-دوره اول

پیام نوروزی

پیام نوروزی مدیر و معاونین محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)-دوره اول

پیام نوروزی

حضور دانش آموز علی کرمی نژاد در مسابقات گزینشی قهرمانی چالش مهارتی قاره آسیا

علی کرمی نژاد دانش آموز پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) - دوره اول جهت حضور در مسابقات گزینشی قهرمانی چالش مهارتی قاره آسیا ( SKILL CHALLANGE ) راهی تهران شد .