شورای دبیرستان های پسرانه و دخترانه دوره اول - 99/10/21

شورای مدارس پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع)-دوره اول با حضور مدیران و معاونین این مدارس با دستور کار : 1- طرح پرسمان   2- ضرورت کار تیمی برگزار گردید .

شاخص ها در گزارش معاونین در جلسه شورای مدارس دوره اول - 99/10/08

شورای دبیرستان پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) - دوره اول

شورای دانش آموزی - 99/10/06

جلسه شورای دانش آموزی آموزشگاه با حضور مسئولین مدرسه و اعضای شورا بصورت آنلاین برگزار گردید .