شورای دبیرستان های پسرانه و دخترانه - 99/10/17

شورای دبیرستان های پسرانه و دخترانه حضرت امام حسین (ع) - دوره دوم با دستور کار ذیل برگزار گردید .

- ضرورت کار تیمی

- طرح پرسمان

- طرح گفتگو با دانش آموزان در نیمسال دوم سال تحصیلی

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 1400-99 - 99/10/14

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم در دفتر آموزشگاه برگزار گردید .

اولین جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 1400-1399

اولین جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان با حضور اعضای محترم انجمن و ارائه گزارش فعالیت های دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) - دوره دوم ، پنجشنبه 99/10/04 در سالن اجتماعات برگزار گردید .