شورای مدیران و معاونین هماهنگی مدارس - 99/10/21

سومین جلسه شورای مدیران و معاونین هماهنگی کلیه مدارس حضرت امام حسین (ع)

شورای مدارس حضرت امام حسین (ع) - 99/08/22

شورای مدارس حضرت امام حسین (ع) با حضور کلیه مدیران و معاونین آموزشی و پرورشی برای تحلیل گزارشات ارائه شده توسط معاونین بصورت وبینار برگزار شد .

شورای مدیران و معاونین فن آوری مدارس

برگزاری اولین جلسه مدیران و معاونین فن آوری مدارس حضرت امام حسین (ع)

بررسی مسائل فنی کلاس های آنلاین

یکشنبه 99/07/20