نماد اعتماد الكترونیكی
نظرسنجی آنلاین

اوقات شرعی
اخبار و رویدادهای مجتمع
شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومشورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
شورای معاونین دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

معاینه پزشکی دانش آموزان کلاس 701 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) معاینه پزشکی دانش آموزان کلاس 701 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
معاینه پزشکی دانش آموزان کلاس 701 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

اردوی شناخت 137 نفر از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)اردوی شناخت 137 نفر از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
اردوی شناخت 137 نفر از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

مسابقه والیبال بین دبیران و دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
مسابقه والیبال بین دبیران و دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری مسابقه آنلاین ریاضی بین المللی کاریبو کانادا در خانه ریاضیات یزدبرگزاری مسابقه آنلاین ریاضی بین المللی کاریبو کانادا در خانه ریاضیات یزد
برگزاری مسابقه آنلاین ریاضی بین المللی کاریبو کانادا در خانه ریاضیات یزد ادامه...

مسابقه دارت به مناسبت هفته تربیت بدنی در زنگ تفریح دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوممسابقه دارت به مناسبت هفته تربیت بدنی در زنگ تفریح دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
مسابقه دارت به مناسبت هفته تربیت بدنی در زنگ تفریح دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اهدای لوح از طرف موسسه محک به دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوماهدای لوح از طرف موسسه محک به دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
اهدای لوح از طرف موسسه محک به دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی دبیرستان دخترانه دوره دومصبحگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی دبیرستان دخترانه دوره دوم
صبحگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع)صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع)
صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری نماز جماعت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری نماز جماعت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری نماز جماعت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

معرفی برترین های آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) معرفی برترین های آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
معرفی برترین های آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری جلسه با سرپرستان مراکز مطالعاتی مدارس حضرت امام حسین (ع)برگزاری جلسه با سرپرستان مراکز مطالعاتی مدارس حضرت امام حسین (ع)
برگزاری جلسه با سرپرستان مراکز مطالعاتی مدارس حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری آزمون هفتگی پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه ریاست محترم موسسه حضرت امام حسین (ع) با دانش آموزان پسرانه مرکز مطالعاتی جلسه ریاست محترم موسسه حضرت امام حسین (ع) با دانش آموزان پسرانه مرکز مطالعاتی
جلسه ریاست محترم موسسه حضرت امام حسین (ع) با دانش آموزان پسرانه مرکز مطالعاتی ادامه...

جلسه با نیروهای خدماتی مدارس حضرت امام حسین (ع) جلسه با نیروهای خدماتی مدارس حضرت امام حسین (ع)
جلسه با نیروهای خدماتی مدارس حضرت امام حسین (ع) ادامه...

شورای مشترک مدارس حضرت امام حسین (ع)شورای مشترک مدارس حضرت امام حسین (ع)
شورای مشترک مدارس حضرت امام حسین (ع) ادامه...

امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه ورزشی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه همراه با قرائت دعای توسل در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه همراه با قرائت دعای توسل در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه همراه با قرائت دعای توسل در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری صبحگاه ادبی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری صبحگاه ادبی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری صبحگاه ادبی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

حضور 90 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مرکز مطالعاتیحضور 90 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مرکز مطالعاتی
حضور 90 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول در مرکز مطالعاتی ادامه...

تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومتقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومتقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تقدیر از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوماردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوماردوی دورهمی دبیران بزرگوار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
اردوی دورهمی دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری آزمون قلم چی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه نهم پسرانه و دخترانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه نهم پسرانه و دخترانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه نهم پسرانه و دخترانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع) ادامه...

مراسم قرائت زیارت عاشورا و جمع آوری صدقه اول ماه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولمراسم قرائت زیارت عاشورا و جمع آوری صدقه اول ماه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
مراسم قرائت زیارت عاشورا و جمع آوری صدقه اول ماه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه سلامت دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه سلامت دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه سلامت دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان های حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان های حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی والدین دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری جلسه کانون ریاضی و فیزیکبرگزاری جلسه کانون ریاضی و فیزیک
برگزاری جلسه کانون ریاضی و فیزیک ادامه...

امضاء پیمان نامه دانش آموزان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولامضاء پیمان نامه دانش آموزان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
امضاء پیمان نامه دانش آموزان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری آزمون هفتگی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه دانش افزایی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه دانش افزایی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

جمع آوری وجه نقدی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در روز جشن عاطفه هاجمع آوری وجه نقدی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در روز جشن عاطفه ها
جمع آوری وجه نقدی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم در روز جشن عاطفه ها ادامه...

صبحگاه قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه قرآنی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه یکشنبه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه یکشنبه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه یکشنبه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری صبحگاه سلامت دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان حضرت امام حسین (ع)امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان حضرت امام حسین (ع)
امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان حضرت امام حسین (ع) ادامه...

اجرای صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوماجرای صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
اجرای صبحگاه دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
امضاء پیمان نامه دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه آغازین روز هفته دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولاردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
اردوی شناخت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

صبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه زیارت عاشورا در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه مدیریت محترم موسسه با والدین دانش آموزان پایه دهم حضرت امام حسین (ع) پسرانه و دخترانهجلسه مدیریت محترم موسسه با والدین دانش آموزان پایه دهم حضرت امام حسین (ع) پسرانه و دخترانه
جلسه مدیریت محترم موسسه با والدین دانش آموزان پایه دهم حضرت امام حسین (ع) پسرانه و دخترانه ادامه...

تشکیل شورای دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره دومتشکیل شورای دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تشکیل شورای دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

امضای پیمان نامه توسط دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)امضای پیمان نامه توسط دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
امضای پیمان نامه توسط دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم پسرانهامضای پیمان نامه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم پسرانه
امضای پیمان نامه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم پسرانه ادامه...

صبجگاه سلامت ( ورزشی ) دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبجگاه سلامت ( ورزشی ) دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبجگاه سلامت ( ورزشی ) دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

صبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه انتظار دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری جلسه دانش افزایی دانش آموزان دخترانه پایه هفتمبرگزاری جلسه دانش افزایی دانش آموزان دخترانه پایه هفتم
برگزاری جلسه دانش افزایی دانش آموزان دخترانه پایه هفتم ادامه...

برگزاری صبحگاه بزرگداشت روز آتشنشانیبرگزاری صبحگاه بزرگداشت روز آتشنشانی
برگزاری صبحگاه بزرگداشت روز آتشنشانی ادامه...

آخرین شب از مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداءآخرین شب از مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداء
برگزاری مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداء ادامه...

جلسه آقای باغستانی با والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم پسرانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع)جلسه آقای باغستانی با والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم پسرانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع)
جلسه آقای باغستانی با والدین و دانش آموزان پایه دوازدهم پسرانه دبیرستان حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه امروز پنجشنبه 5 مهرماه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه یازدهم دخترانه پیرامون اهمیت پایهجلسه امروز پنجشنبه 5 مهرماه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه یازدهم دخترانه پیرامون اهمیت پایه
جلسه امروز پنجشنبه 5 مهرماه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه یازدهم دخترانه پیرامون اهمیت پایه ادامه...

برگزاری صبحگاه زیارت عاشورا امروز پنجشنبه 5 مهرماه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری صبحگاه زیارت عاشورا امروز پنجشنبه 5 مهرماه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری صبحگاه زیارت عاشورا امروز پنجشنبه 5 مهرماه در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع) برگزاری مراسم صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری مراسم صبحگاه مشترک زیارت عاشورا دبیرستان های پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری مراسم روضه خوانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مراسم روضه خوانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مراسم روضه خوانی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداء به یاد مرحوم حاج مرتضی شیرینی سازبرگزاری مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداء به یاد مرحوم حاج مرتضی شیرینی ساز
برگزاری مراسم روضه خوانی حضرت سیدالشهداء به یاد مرحوم حاج مرتضی شیرینی ساز ادامه...

برگزاری نماز جماعت در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری نماز جماعت در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری نماز جماعت در دبیرستان حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری شورای مدارس حضرت امام حسین (ع) دوره اول و دوم برگزاری شورای مدارس حضرت امام حسین (ع) دوره اول و دوم
برگزاری شورای مدارس حضرت امام حسین (ع) دوره اول و دوم ادامه...

جلسه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) پیرامون اهمیت پایه دهمجلسه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) پیرامون اهمیت پایه دهم
جلسه آقای باغستانی با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) پیرامون اهمیت پایه دهم ادامه...

برگزاری مراسم آغازین روز اول مهر در سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مراسم آغازین روز اول مهر در سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مراسم آغازین روز اول مهر در سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومبرگزاری صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه اولین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

صبحگاه اولین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار شدصبحگاه اولین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار شد
صبحگاه اولین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول برگزار شد ادامه...

زنگ صبحگاه آغازین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم به صدا در آمدزنگ صبحگاه آغازین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم به صدا در آمد
زنگ صبحگاه آغازین روز سال تحصیلی 98-97 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم به صدا در آمد ادامه...

اعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم تجربی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوماعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم تجربی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
نفرات برتر آزمون پویا دوازدهم تجربی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم اعلام شد ادامه...

اعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم ریاضی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوماعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم ریاضی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم رشته ریاضی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم اعلام شد ادامه...

اعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم انسانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوماعلام نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم انسانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
نفرات برتر آزمون پویا پایه دوازدهم انسانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم اعلام شد ادامه...

نتایج دومین مرحله آزمون پویا
نتایج دومین مرحله آزمون پویا ادامه...

مسابقه شهر ریاضی با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره اولمسابقه شهر ریاضی با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره اول
مسابقه شهر ریاضی باحضور ۱۸ نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام حسین (ع)دوره اول در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ادامه...

ثبت نام اینترنتی سال تحصیلی 98 - 1397 دبیرستانهای دخترانه و پسرانه آغاز شد
ثبت نام پایه های هشتم،نهم و یازدهم و دوازدهم دبیرستانهای حضرت امام حسین (ع) یزد ادامه...

برگزاری مراسم جشن و سپاس دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری مراسم جشن و سپاس دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
مراسم جشن و سپاس دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم شنبه ۳ شهریور در سالن آمفی تئاتر برگزار شد ادامه...

برگزاری مراسم جشن و سپاس دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری مراسم جشن و سپاس دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
مراسم جشن و سپاس،سه شنبه ۳۰مردادماه در دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم در سالن آمفی تئاتر برگزار شد ادامه...

جلسه پیرامون کارگاه های توانمندسازی دبیرستان های امام حسین(ع) دوره اول و دومجلسه پیرامون کارگاه های توانمندسازی دبیرستان های امام حسین(ع) دوره اول و دوم
جلسه پیرامون کارگاه های توانمندسازی با حضور آقای باغستانی،مدیران و مشاوران دبیرستان های امام حسین(ع) یکشنبه ۲۸مردادماه در سالن آمفی تئاتر برگزار شد ادامه...

مسابقه نیمه نهایی کانون فیزیک دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوممسابقه نیمه نهایی کانون فیزیک دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
مسابقه نیمه نهایی کانون فیزیک،پایه دهم یکشنبه ۲۸مردادماه در دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

اطلاعیه آزمون پویا پایه یازدهم دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوماطلاعیه آزمون پویا پایه یازدهم دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
منابع آزمون پویا پایه یازدهم دبیرستان های دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم اعلام شد ادامه...

برگزاری آزمون پایان دوره طرح کوشا دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری آزمون پایان دوره طرح کوشا دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)دوره اول
آزمون پایان دوره طرح کوشا ۲۴ مرداد در دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول برگزار شد ادامه...

بدرقه دانش آموز فرهیخته نازنین صالحی جهت اعزام به مسابقات کشوری  جشنواره خوارزمیبدرقه دانش آموز فرهیخته نازنین صالحی جهت اعزام به مسابقات کشوری جشنواره خوارزمی
بدرقه دانش آموز فرهیخته نازنین صالحی جهت اعزام به مسابقات کشوری جشنواره خوارزمی۲۳ مرداد در دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول انجام گرفت ادامه...

کسب کاپ اخلاق و لوح فرهنگی دانش آموزان تیم تنیس دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اولکسب کاپ اخلاق و لوح فرهنگی دانش آموزان تیم تنیس دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول
تیم دانش آموزان قهرمان دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین (ع) موفق به کسب کاپ اخلاق و لوح فرهنگی مسابقات تنیس روی میز (استان زنجان) شدند. ادامه...

راهنماي انتخاب رشته ازمون سراسري 97 منتشر شدراهنماي انتخاب رشته ازمون سراسري 97 منتشر شد
ويژه‌نامه پيك‌سنجش با عنوان «راهنماي انتخاب رشته» حاوي مطالب مفيد براي داوطلبان آزمون سراسري سال 97 منتشر شد و از امروز از طريق روزنامه فروشي‌هاي سراسر كشور توزيع مي‌شود. ادامه...

اولین روز از انتخاب رشته دانشگاه ها در دبیرستان دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوماولین روز از انتخاب رشته دانشگاه ها در دبیرستان دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
انتخاب رشته دانشگاه ها در دبیرستان دخترانه و پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

برگزاری جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال۹۷ دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال۹۷ دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال۹۷ جمعه دوازدهم مرداد ماه با حضور والدین و دانش آموزان دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

برگزاری جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۷ دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۷ دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم
جلسه توجیهی انتخاب رشته کنکور سراسری سال۹۷ جمعه دوازدهم مرداد ماه با حضور والدین و دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

برگزاری اردوی تفریحی،سیاحتی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اولبرگزاری اردوی تفریحی،سیاحتی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
اردوی تفریحی،سیاحتی دانش آموزان پایه هفتم و هشتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول در اصفهان برگزارشد ادامه...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1397اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1397
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1397، تاريخ، محل و نحوه توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2)، همچنين زمان و نحوه تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي براي آن دسته از داوطلباني كه با توجه نتيجه كارنامه، مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در آزمون سراسري سال 1397 شده‌اند ادامه...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون سراسری97اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون سراسری97
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري مرداد ماه سال 1397 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي (پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي) ادامه...

کسب نتایج درخشان کنکور سراسریکسب نتایج درخشان کنکور سراسری
کسب 40 رتبه زیر 1000 توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه و پسرانه حضرت امام حسین(ع) یزد ادامه...

بازدید دانش اموزان دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول از کارخانه آروکبازدید دانش اموزان دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول از کارخانه آروک
دانش اموزان پایه هشتم دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول از کارخانه آروک بازدید کردند ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون علمی پویا دبیرستان پسرانه امام حسین(ع)دوره دومتجلیل از نفرات برتر آزمون علمی پویا دبیرستان پسرانه امام حسین(ع)دوره دوم
از نفرات برتر ازمون علمی پویا دبیرستان پسرانه امام حسین(ع) دوره دوم دوشنبه ۸ مرداد ماه تجلیل شد ادامه...

بازدید از کارخانه پارس مداد دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اولبازدید از کارخانه پارس مداد دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول
دانش اموزان دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره اول از کارخانه پارس مداد بازدید کردند ادامه...

برگزاری مسابقه کانون ریاضی دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری مسابقه کانون ریاضی دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
مسابقه کانون ریاضی پایه یازدهم دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم برگزار شد ادامه...

برگزاری صبحگاه ویژه دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دومبرگزاری صبحگاه ویژه دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) دوره دوم
در مراسم صبحگاه که روز یکشنبه۹۷/۵/۷ برگزار شد، دانش آموزان برتر در آزمون پویا معرفی شدند ادامه...

دریافت کارنامه نتایج آزمون علمی پویا مرحله اولدریافت کارنامه نتایج آزمون علمی پویا مرحله اول
دریافت کارنامه نتایج آزمون علمی پویا مرحله اول ادامه...

نفرات برتر رشته علوم ریاضی آزمون علمی پویا مرحله اولنفرات برتر رشته علوم ریاضی آزمون علمی پویا مرحله اول
نفرات برتر رشته علوم ریاضی آزمون علمی پویا مرحله اول ادامه...
لینک تصویری
گزارش تصویری
کلام بزرگان
گفتار نیک دارایی را زیاد می کند و روزی را افزایش می دهد و أجل را به تأخیر می اندازد و انسان را نزد اهل و خانواده محبوب می گرداند و (شخص را) به بهشت می برد.
امام سجاد

بایگانی