نماد اعتماد الكترونیكی
نظرسنجی آنلاین

اوقات شرعی
اخبار و رویدادهای مجتمع
صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه دهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

شورای دبیران دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولشورای دبیران دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
شورای دبیران دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقه احکام در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مسابقه احکام در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مسابقه احکام در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومتجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تجلیل از نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

جلسه دانش افزایی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه دانش افزایی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه دانش افزایی دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اردوی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در تهراناردوی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در تهران
اردوی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) در تهران ادامه...

جلسه هم اندیشی عوامل اجرایی مدارس و موسسه حضرت امام حسین (ع)جلسه هم اندیشی عوامل اجرایی مدارس و موسسه حضرت امام حسین (ع)
جلسه هم اندیشی عوامل اجرایی مدارس و موسسه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

نفرات برتر آزمون علمی استان نوبت اول سال تحصیلی 98-97 _ دبیرستان دخترانه دوره دوم
نفرات برتر آزمون علمی استان نوبت اول سال تحصیلی 98-97 _ دبیرستان دخترانه دوره دوم ادامه...

رتبه های برتر مسابقات فرهنگی هنری دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
رتبه های برتر مسابقات فرهنگی هنری دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

رتبه های برترمرحله اول آزمون بهبود عملکرد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول
رتبه های برترمرحله اول آزمون بهبود عملکرد دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع)دوره اول ادامه...

جلسه با دانش آموزان استفاده کننده از مرکز مطالعاتی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومجلسه با دانش آموزان استفاده کننده از مرکز مطالعاتی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
جلسه با دانش آموزان استفاده کننده از مرکز مطالعاتی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم تجربی ب دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم تجربی ب دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم تجربی ب دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

نفرات برتر دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم در اولین مرحله از آزمون علمی استان
نفرات برتر دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم در اولین مرحله از آزمون علمی استان ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین کلاس های 703 و 704 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین کلاس های 703 و 704 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین کلاس های 703 و 704 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

نفرات برتر استانی در آزمون بهبود عملکرد تحصیلی مرحله اول استان در پایه هفتم وهشتم دبیرستان دخترانهنفرات برتر استانی در آزمون بهبود عملکرد تحصیلی مرحله اول استان در پایه هفتم وهشتم دبیرستان دخترانه
نفرات برتر استانی در آزمون بهبود عملکرد تحصیلی مرحله اول استان در پایه هفتم وهشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم کلاس تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم کلاس تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم کلاس تجربی الف دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم تجربی "ب" دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم تجربی "ب" دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم تجربی "ب" دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین کلاس های 702&703 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین کلاس های 702&703 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین کلاس های 702&703 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه دانش افزایی والدین کلاس های 702و703 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) جلسه دانش افزایی والدین کلاس های 702و703 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه دانش افزایی والدین کلاس های 702و703 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تقدیر از رتبه های زیر 200 استان در آزمون بهبود عملکرد-دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولتقدیر از رتبه های زیر 200 استان در آزمون بهبود عملکرد-دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
تقدیر از رتبه های زیر 200 استان در آزمون بهبود عملکرد-دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

جلسه با مشاورین مدارس حضرت امام حسین (ع) جلسه با مشاورین مدارس حضرت امام حسین (ع)
جلسه با مشاورین مدارس حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه با سرپرستان محترم مراکز مطالعاتی دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره دومجلسه با سرپرستان محترم مراکز مطالعاتی دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
جلسه با سرپرستان محترم مراکز مطالعاتی دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

کسب رتبه اول استان در پایه هفتم در آزمون بهبود عملکرد تحصیلی مرحله اولکسب رتبه اول استان در پایه هفتم در آزمون بهبود عملکرد تحصیلی مرحله اول
کسب رتبه اول استان در پایه هفتم در آزمون بهبود عملکرد تحصیلی مرحله اول ادامه...

تقدیر از برترین های آزمون بهبود عملکرد تحصیلی مرحله اول دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اولتقدیر از برترین های آزمون بهبود عملکرد تحصیلی مرحله اول دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول
تقدیر از برترین های آزمون بهبود عملکرد تحصیلی مرحله اول دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول ادامه...

برگزاری آزمون قلم چی در دبیرستان های حضرت امام حسین (ع)برگزاری آزمون قلم چی در دبیرستان های حضرت امام حسین (ع)
برگزاری آزمون قلم چی در دبیرستان های حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری جلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری جلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری جلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولصبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
صبحگاه قرآنی در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برپایی نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرپایی نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برپایی نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

برگزاری مسابقات اذان و مداحی با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اولبرگزاری مسابقات اذان و مداحی با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول
برگزاری مسابقات اذان و مداحی با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون علمی استان - دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومتجلیل از نفرات برتر آزمون علمی استان - دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تجلیل از نفرات برتر آزمون علمی استان - دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

شورای دبیران محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولشورای دبیران محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
شورای دبیران محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

آغاز مرحله دوم مسابقات پنالتی گل کوچک دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومآغاز مرحله دوم مسابقات پنالتی گل کوچک دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
آغاز مرحله دوم مسابقات پنالتی گل کوچک دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین کلاس های 701 و 703 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین کلاس های 701 و 703 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین کلاس های 701 و 703 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تقدیر از تیم های اول تا سوم مسابقات فوتسال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه دوره دومتقدیر از تیم های اول تا سوم مسابقات فوتسال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه دوره دوم
تقدیر از تیم های اول تا سوم مسابقات فوتسال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه دوره دوم ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم رشته های ریاضی و انسانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم رشته های ریاضی و انسانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
کارگاه دانش افزایی والدین پایه یازدهم رشته های ریاضی و انسانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

برگزاری مسابقات شفاهی معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مسابقات شفاهی معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مسابقات شفاهی معارف اسلامی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

آغاز مسابقات فوتسال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولآغاز مسابقات فوتسال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
آغاز مسابقات فوتسال درون مدرسه ای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

اجرای طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)اجرای طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
اجرای طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 801 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 801 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 801 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه توجیهی با دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)جلسه توجیهی با دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
جلسه توجیهی با دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

جلسه توجیهی والدین و دانش آموزان پایه دوزادهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومجلسه توجیهی والدین و دانش آموزان پایه دوزادهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
جلسه توجیهی والدین و دانش آموزان پایه دوزادهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری مرحله اول آزمون تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مرحله اول آزمون تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مرحله اول آزمون تورنی تیم ریاضی در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

مراسم هفتم مرحوم زنده یاد اکبرآقا منتظری مراسم هفتم مرحوم زنده یاد اکبرآقا منتظری
مراسم هفتم مرحوم زنده یاد اکبرآقا منتظری ادامه...

برگزاری تورنی تیم دانش آموزان پایه دهم ویازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری تورنی تیم دانش آموزان پایه دهم ویازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری تورنی تیم دانش آموزان پایه دهم ویازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

اردوی تفریحی مهریز ویژه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)اردوی تفریحی مهریز ویژه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
اردوی تفریحی مهریز ویژه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

دومین جلسه آموزشی آداب معاشرت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دومین جلسه آموزشی آداب معاشرت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
دومین جلسه آموزشی آداب معاشرت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

صبحگاه قرآنی با سخنرانی آقای گرجی - دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومصبحگاه قرآنی با سخنرانی آقای گرجی - دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
صبحگاه قرآنی با سخنرانی آقای گرجی - دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم رشته های ریاضی و انسانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم رشته های ریاضی و انسانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع)
کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم رشته های ریاضی و انسانی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) ادامه...

صبحگاه-صحبت های مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم پیرامون امتحانات نوبت اولصبحگاه-صحبت های مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم پیرامون امتحانات نوبت اول
صبحگاه-صحبت های مدیریت محترم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم پیرامون امتحانات نوبت اول ادامه...

برگزاری اولین مرحله آزمون بهبود عملکرد در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری اولین مرحله آزمون بهبود عملکرد در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری اولین مرحله آزمون بهبود عملکرد در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

تقدیر از برترین های پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومتقدیر از برترین های پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
تقدیر از برترین های پایه یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری مرحله اول آزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولبرگزاری مرحله اول آزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
برگزاری مرحله اول آزمون بهبود عملکرد تحصیلی استان در دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم پسرانه رشته ریاضی دبیرستان حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم پسرانه رشته ریاضی دبیرستان حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم پسرانه رشته ریاضی دبیرستان حضرت امام حسین (ع) ادامه...

کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 804 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 804 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 804 دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تجلیل از همکاران امور مالی موسسه به مناسبت روز حسابدارتجلیل از همکاران امور مالی موسسه به مناسبت روز حسابدار
تجلیل از همکاران امور مالی موسسه به مناسبت روز حسابدار ادامه...

بازدید دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از مجتمع تفریحی مه نوربازدید دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از مجتمع تفریحی مه نور
بازدید دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) از مجتمع تفریحی مه نور ادامه...

مراسم ترحیم زنده یاد اکبر آقا منتظری مراسم ترحیم زنده یاد اکبر آقا منتظری
مراسم ترحیم زنده یاد اکبر آقا منتظری ادامه...

مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم اکبر آقا منتظری با حضور پر شکوه عاشقان ایشانمراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم اکبر آقا منتظری با حضور پر شکوه عاشقان ایشان
مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم اکبر آقا منتظری با حضور پر شکوه عاشقان ایشان ادامه...

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولجلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومشورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
شورای دبیران دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

کسب مدال نقره در مسابقات ریاضی بین المللی wmtc 2018 توسط دانش آموز آقای محمدحسن جلالیکسب مدال نقره در مسابقات ریاضی بین المللی wmtc 2018 توسط دانش آموز آقای محمدحسن جلالی
کسب مدال نقره در مسابقات ریاضی بین المللی wmtc 2018 توسط دانش آموز آقای محمدحسن جلالی ادامه...

برگزاری همایش معاونین در مرکز مشاوره حضرت امام حسین (ع)برگزاری همایش معاونین در مرکز مشاوره حضرت امام حسین (ع)
برگزاری همایش معاونین در مرکز مشاوره حضرت امام حسین (ع) ادامه...

آزمون سنجش پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)آزمون سنجش پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
آزمون سنجش پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی پایه های هفتم و نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی پایه های هفتم و نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
تجلیل از نفرات برتر آزمون هفتگی پایه های هفتم و نهم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 803 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 803 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین کلاس 803 دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم تجربی الف و ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم تجربی الف و ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری کارگاه دانش افزایی والدین پایه دهم تجربی الف و ب دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) با موضوع " محبت در گفتار و صمیمیت در رفتار " ادامه...

مدارس حضرت امام حسین در سوگ همکارمدارس حضرت امام حسین در سوگ همکار
مردی باوفا، عاشق دانش آموزان و پدری مهربان به دیار باقی شتافت ادامه...

جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین ( ع) جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین ( ع)
جلسه انگیزشی با دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین ( ع) ادامه...

برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
برگزاری مرحله اول آزمون سنجش دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

گرامیداشت روز قانون اساسی در مراسم صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اولگرامیداشت روز قانون اساسی در مراسم صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول
گرامیداشت روز قانون اساسی در مراسم صبحگاه دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره اول ادامه...

کسب رتبه نخست کشوری توسط خانم هستی عسکرفراشاهی در دومین جشنواره دانش آموزی گیاهان داروئیکسب رتبه نخست کشوری توسط خانم هستی عسکرفراشاهی در دومین جشنواره دانش آموزی گیاهان داروئی
کسب رتبه نخست کشوری توسط خانم هستی عسکرفراشاهی در دومین جشنواره دانش آموزی گیاهان داروئی ادامه...

یازدهمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان ذخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومیازدهمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان ذخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
یازدهمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

سیزدمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دومسیزدمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم
سیزدمین جشن فارغ التحصیلی دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) دوره دوم ادامه...

برگزاری آزمون مکمل پایه دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)برگزاری آزمون مکمل پایه دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع)
برگزاری آزمون مکمل پایه دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) ادامه...

فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1398فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1398
فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1398 ادامه...

کسب نتایج درخشان کنکور سراسریکسب نتایج درخشان کنکور سراسری
کسب 40 رتبه زیر 1000 توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه و پسرانه حضرت امام حسین(ع) یزد ادامه...
لینک تصویری
گزارش تصویری
کلام بزرگان
زمستان بهار مومن است . پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله ) از شب های طولانی اش برای شب زنده داری و از روزهای کوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد ( وسائل الشیعه )

بایگانی